Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 3 (45) (2012)
Титульний аркуш
Зміст
Інвестиції як правова категорія
Правові засади реалізації державної політики у правоохоронній сфері
Забезпечення реальності інформаційних прав людини і громадянина як основа інформаційної безпеки сучасної держави
Юридична служба органів місцевого самоврядування як суб'єкт підзаконної нормотворчості
Місце та значення самоврядних органів у системі суб'єктів забезпечення економічної безпеки держави
Забезпечення законності контрольно-наглядової діяльності органів виконавчої влади щодо приватних підприємств
Реформування системи адміністративного права як передумова його кодифікації
Система державних органів, які забезпечують правоохоронну функцію держави
Суб'єкти публічного контролю та нагляду у сфері науки в Україні
Адміністративно-правовий статус органів Служби безпеки Украиїни
Щодо характеристики застосування норм фінансового права та їх окремих стадій
Співвідношення понять контролю і нагляду у сфері організації безпеки дорожнього руху як управлінських категорій
Поняття та сутність безоплатної правової допомоги в Україні
Права та обов'язки як основні елементи правового статусу платників податків
Інформаційні технології як загроза інформаційній безпеці прокуратури
Особливості удосконалення податкового контролю підприємства в Україні
Поняття й загальна характеристика договору охорони життя та здоров'я фізичної особи
Емансипація неповнолітніх за цивільним законодавством України
Актуальні проблеми захисту суб'єктивного права на базу даних
Щодо питань правового режиму цивільного обороту речей та їх класифікація
Цілісний майновий комплекс як предмет договору оренди майна державних підприємств
Поняття фірмового найменування
Місце та роль фактів процесуально-правового значення в предметі доказування за цивільним процесуальним законодавством України
Договір приєднання як джерело регулювання відносин постачання тепловою енергією споживачів
Землі морського транспорту: поняття та ознаки
Державна служба: понятійно-категоріальний апарат
Юридичні гарантії зайнятості та працевлаштування населення
Тимчасове зупинення роботи виробництва, підрозділів або окремих працівників як запобіжний захід у трудовому праві України
Щодо розуміння принципів дисциплінарної відповідальності державних службовців
Проблеми класифікації засобів забезпечення дисципліни та законності в органах Державної податкової служби України
Сутність та засоби стимулювання праці
Поняття та види юридичної відповідальності працівників органів внутрішніх справ
Самозахист трудових прав прокурорсько-слідчих працівників
Моббінг і буллінг у трудовому процесі
Сучасні проблеми жінок у сфері трудових правовідносин
До проблем взаємозв'язку адміністративно-правового статусу працівників органів внутрішніх справ та їх психологічного стану з ефективністю професійної діяльності ОВС
Инновационные предложения по формированию позитивного общественного мнения о работе законодательного органа
Соціально-психологічна компетентність щодо реагування на скарги з питань гендерної дискримінації
Окремі аспекти відшкодування шкоди, завданої злочином потерпілому, у кримінальному судочинстві
Алгоритм синтезу організаційної структури органу управління підрозділом Міністерства внутрішніх справ
Характеристика криміногенної обстановки у сфері здійснення операцій із металобрухтом
Організаційно-правові засади діяльності міліції міграційного контролю
Детермінанти та фактори злочинів проти працівників органів внутрішніх справ
Організація охорони громадського порядку у прикордонних регіонах України
Подолання і запобігання деформації правосвідомості працівників кримінальної міліції у справах дітей
Нормативні фактори соціальної обумовленності кримінальної відповідальності за неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя і здоров'я дітей (ст. 137 Кримінального кодексу України)
Перебіг реформування внутрішніх війск МВС України за матеріалами "Білої книги" внутрішніх війск: стан і вдосконалення законодавчої бази
Окремі аспекти побудови, перевірки та використання типових слідчих версій у кримінальних справах про серійні вбивства
Місце та особливості спеціалізованих підрозділів органів внутрішніх справ як суб'єктів міжнародної взаємодії щодо протидії організованій злочинності
Поняття адміністративної діяльності міліції: історія і сучасність
Загально-правова та криміналістична характеристика кримінальних вибухів
Спеціально-кримінологічні та індивідуальні заходи протидії злочинності в місцях позбавлення волі
Перспективи формування методики розслідування економічних злочинів, що вчиняються в соціально-бюджетній сфері України
Деякі особливості досудового провадження в спрощеному порядку
Становлення та діяльність системи спеціальних установ органів внутрішніх справ
Особа потерпілого від злочинів, пов'язаних з неналежним виконанням професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником
Залучення фахівців для отримання і перевірки інформації про економічні злочини
Теоретичні та прикладні аспекти реалізації правового статусу керівника органу досудового розслідування при застосуванні нового Кримінального процесуального законодавства України
Сучасні системи верифікації виборів (На прикладі Італії, Австрії і Словаччини)
Філософсько-правові засади обгрунтування та підстави виділення проблеми правового виховання молоді за часів відродження та просвітництва
Кримінальне право Украиїни та міжнародне кримінальне право: співвідношення, розмежування
З'їзди представників земельних банків України як модель державно-суспільного партнерства (1917-1921 роки)
Історико-правовий огляд розвитку законодавства, що регулює діяльність митних органів України
Зміст права громадян на вільне пересування та вибір місця проживання
Методологічні засади становлення та розвитку наглядової функції держави, її сутність і значення на сучасному етапі державотворення
Соціальна справедливість як визначальна засада правових пільг
Інклюзивна освіта як гарантія права на освіту дітей з обмеженими можливостями
Історичні передумови становлення вітчизняного адміністративно-господарського права
До проблеми поняття "іноземець" та видів іноземців в Україні
Офіційне тлумачення Конституції та законів як елемент юрисдикції органів конституційної юстиції
Генеза народовладних інститутів Київської Русі (IX-X ст.)
Теоретичні засади захисту прав громадян у демократичній, соціальній, правовій державі
Особливості процесуального права Великого князівства Литовського на українських землях (друга половина XIV - друга половина XVI століть)
Єдність статусу суддів: міжнародно-правові стандарти