Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 1 (43) (2012)
Титульний аркуш
Зміст
Службові права посадових осіб як особливої категорії державних службовців
Community policing: сутність та складові елементи
Юридична відповідальність працівників органів внутрішніх справ
До питання про доцільність ліквідації податкової міліції в Україні
Мета та принципи утворення і діяльності регіональних управлінь МВС України в областях
Сутність адміністративно-правового забезпечення права власності на інформацію правоохоронними органами
Завдання та принципи діяльності митних органів України та спеціалізованих митних установ
Парламентський контроль за додержанням законодавства у сфері доступу до інформації
Організаційно-правові засади взаємодії міліції з органами місцевого самоврядування у сфері підприємницької діяльності
Класифікація принципів адміністративних проваджень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно
Інституційно-правові засади діяльності "поліцейських" міністерств Німеччини та Польші
Адміністративний договір: примус чи волевиявлення
Правовий вимір фіскальної функції органів місцевого самоврядування
Проблеми запровадження адміністративної відповідальності за порушення антитерористичного законодавства
Проблемні питання формування методик розслідування злочинів
Типові тактичні операції в методиці розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері
Судова юрисдикція спорів, що виникають унаслідок пошкодження чи втрати транспортних засобів під час зберігання на автостоянках
Перспективи розвитку законодавства, що регулює припинення прав громадян щодо природних об'єктів
Економічна безпека України в умовах сучасної кризи глобалізованого світу
Становлення законодавства щодо захисту прав споживачів
Цивільне процесуальне правопорушення як підстава цивільної процесуальної відповідальності
До питання про правочин, який вчиняється з перевищенням повноважень
До проблематики доведення тісного правового зв'язку деяких ознак правочину крізь призму волі і волевивлення осіб, які його вчиняють
Місце державних закупівель у правовому регулюванні публічної фінансової діяльності
Забезпечення та захист зайнятості в Україні
Безпека життєдіяльності та її особливості у правоохоронних органах
Правове регулювання управління якістю кадрового забезпечення органів внутрішніх справ
Удосконалення спеціальної фізичної підготовки курсантів ВНЗ МВС України як компонента професійної готовності майбутніх офіцерів міліції
Дисциплінарна відповідальність та дисциплінарний проступок: питання теорії
Специфіка взамодії суб'єкта і об'єкта кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України
Контроль за професійним зростанням випускників вищих навчальних закладів системи МВС України
Система управління охороною праці в сучасних умовах господарювання
Контракт як підстава виникнення трудових правовідносин
Особистість суб'єкта правоохоронної діяльності в аспекті динамічних перетворень у системі Міністерства внутрішніх справ
Особливості інтелектуальної сфери керівників органів внутрішніх справ
Комунікативна компетентність людей з різним рівнем суб'єктивного відчуття самотності
Особливості саморегуляції осіб з різними рівнями толерантності до невизначеності
Психологічні особливості підлітків, схильних до Iнтернет-залежності
Специфіка відповідальності девіантних і недевіантних школярів
Діяльність як проблема юридичної психології
Психологічна допомога дітям, які пережили психічну травму внаслідок надзвичайної ситуації
Особливості індивідуальної варіабельності реакцій рятувальників на розвиток у них професійного стресу
Особливості підготовки психолога МНС до виїзду в зону надвичайної ситуації
Порівняльний аналіз психологічних методів впливу терористів та сучасних піратів
Характеристика змін темпераментальної структури фахівців рятувальних підрозділів МНС України на різних етапах професійного становлення
Структурна організація механізмів психологічного захисту рятувальників з різним досвідом роботи в підрозділах МНС
Взаємозв'язок психологічних установок і вольової поведінки та їх вплив на професійну діяльність рятувальників МНС
Алгоритм встановлення психологічного контакту між психологом МНС та постраждалими в умовах надзвичайної ситуації
Специфіка часової перспективи у чоловіків, які переживають біографічні кризи в середені життя
Судовий захист прав людини і громадянина
Юридична допомога як різновид правоохоронної діяльності
Нейтралізація протидії розслідуванню у справах з торгівлі людьми
Мета, завдання та принципи протидії правопорушенням, учиненим іноземцям в Україні
Громадський моніторинг судової практики у справах, пов'язаних із насильством у сім'ї: сутність та основні результати
Аналіз основних чинників формування та покращення інституту міжнародного співробітництва України та країн - членів ЄС у галузі охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки
Окремі питання правового забезпечення функціонування Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України
Про нормотворчу техніку в контексті ефективності кримінологічного законодавства
Громадська думка як чинник ефективності діяльності органів внутрішніх справ в Україні
Принципи діяльності кримінальної міліції
Нормативно-правове забезпечення інформатизації міліції України
До питання збільнення кількості складів злочинів, провадження у яких здійснюється у формі приватного обвинувачення, за проектом нового Кримінального процесуального кодексу України
Сучасний рівень і стан матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ
Проблеми реабілітації особи, участь якої у вчиненні злочину є недоведеною
Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності серед засобів виконання завдань кримінального права
Лінійний принцип роботи оперативних підрозділів щодо попередження злочинів
Окремі аспекти удосконалення підготовки слідчих практичної спрямованості у процесі реформування органів внутрішніх справ
Нові тенденції у протидії торгівлі людьми в Україні
Структура та функції професійної правосвідомості
Українські земельні банки Російської імперії і фінансово-промисловї групи
Право людини на свободу світогляду та віросповідання в Україні
Принципи криміналізації діянь проти конституційних основ національної безпеки України
Роль громадського нагляду в державі
Імплементація закордонного досвіду у сфері муніципальних відносин
Процесуальний порядок закриття провадження в кримінальній справі через призму досвіду закордонних країн
Форми доказуання суб'єктивної сторони злочину: історико-аналітичний нарис
Місце принципу пропорційності в системі принципів права
Юридично значуща поведінка: "негативна" і "позитивна" відповідальність