Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 5 т. 4 (2005)
Титульний аркуш
Зміст
Передмова редактора
Конституція України – основа гарантування прав і свобод людини і громадянина
Організаційно-правові засади управління співробитництвом ОВС України з правоохоронними органами країн Співдружності Незалежних Держав
Деякі питання класифікації функцій держави та форм і методів їх здійснення
Організаційно-правові засади удосконалення діяльності Національного центрального бюро Інтерполу в Україні як суб'єкта управління
Інститут правового регулювання грошового обороту в системі фінансового права
Основи організації і діяльності місцевих рад: теоретико-правовий аспект
Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів президента в республіках зі змішаною формою правління
Доступність правосуддя у контексті Європейської конвенції з прав людини
Засоби масової інформації у демократичному суспільстві: правове регулювання діяльності та співвідношення з гілками державної влади в Україні
Европол: организационно-правовые основы деятельности
Проблемы оповещения о предстоящих торгах
Науковий коментар ст. 626 Цивільного кодексу України
Гендерна рівність в процесі реалізації трудової функції
Переведення працівників на іншу роботу як форма ефективного використання та розподілу трудового потенціалу
Державні нагороди як найвища форма правового заохочення
До поняття трудового спору
К вопросу о содержании предмета и метода хозяйственного права
Щодо визначення понятійного апарату інституту трудових спорів
Поняття культурної спадщини за міжнародним та українським законодавством
Правове регулювання дисципліни праці в соціалістичних кодексах про працю в Україні
Суд присяжних: законодавче закріплення і проблеми впровадження у кримінальне судочинство України
Поняття виробничого кооперативу у цивільному праві
Правовий статус журналіста як особливого суб'єкта інформаційних правовідносин
Актуальні проблеми кримінально-правової охорони інтелектуальної власності в Україні
Застосування критеріїв підвідомчості господарських справ у судовій практиці
Поняття охоронної функції трудового права і кодифікація законодавства України про працю в умовах ринкових відносин
Щодо відповідності законодавства України про працю міжнародно-правовим актам
Развитие двигательно-координационных способностей курсантов посредством обучения приемам физического воздействия на вооруженного ножом противника
Самооценка как один из факторов, определяющих успешность профессиональной деятельности следователя
Зміни особистості наркомана й алкоголіка
Гендерні детермінанти насильницької поведінки в сім'ї
Сучасний погляд на управління правоохоронними органами Сполучених Штатів Америки
Рецензія на монографію М. М. Феськова «Трудове законодавство України і Європейська соціальна хартія (переглянута): питання адаптації»
Рецензія на навчальний посібник М. В. Джиги та Н. Б. Болотіної «Соціальний захист працівників органів внутрішніх справ за законодавством України»
Рецензія на монографію С. М. Стахівського «Теорія і практика кримінально-процесуального доказування»
Захищені та подані до захисту дисертації працівників Національного університету внутрішніх справ у 2005 році
Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в адміністративному процесі
Визначення провокації злочину в кримінальному праві України
Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами в стадії порушення кримінальної справи про економічні злочини
Щодо оптимізації трудових операцій слідчих органів внутрішніх справ України
Предмет, об'єкт та суб'єкти контролю в сфері оподаткування
Деятельность органов прокуратуры по предупреждению преступности (теоретический и правовой аспекты)
Зачем полицейскому оружие?
Сутність і процесуальне значення додатків до протоколів оперативно-розшукових дій
Співробитництво з населенням на засадах партнерства як місія реформованої міліції
Кадрова політика в органах досудового слідства МВС України: сутність та загальна характеристика
Матеріальна підстава умовно-дострокового звільнення від відбування покарання
Щодо визначення поняття «правоохоронні органи»
Сутність та загальна характеристика правозастосовчої діяльності податкових органів
Адміністративний розсуд: нормативна основа та її удосконалення
Методи переконання та примусу у фіскальних правовідносинах між податковими органами та платниками податків
Загальні тенденції правового регулювання початкової підготовки персоналу ОВС
Правовий статус підрозділів природоохоронної прокуратури
Особливості організації розслідування бандитизму
Факторы, влияющие на сферу борьбы с хищениями