Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 3 т. 4 (2005)
Титульний аркуш
Зміст
Передмова редактора
Органи загальної поліції в українських губерніях і питання фінансового управління у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Піонери криміналістичної думки на півдні України (до 90-річчя заснування Одеського НДІСЕ)
Питання історіографії праводержавознавчих поглядів І. І. Петрункевича
Правове регулювання процедури укладання шлюбу та його форми у Давній Русі
Вплив адміністративно-територіальних перетворень на місцеві органи державної влади і державного управління в УРСР на початку 30-х років ХХ століття
Соціально-економічні знання молоді у соціологічному вимірі (регіональний аспект проблеми)
Стан громадської думки щодо діяльності служби дільничних інспекторів міліції
Результати дослідження стану загальної культури курсантів вищих навчальних закладів освіти МВС України та шляхи її удосконалення
Соціальний захист як напрямок кадрової політики в ОВС
Правове регулювання національної економічної безпеки: необхідність нових підходів
Легалізація злочинних доходів у сфері страхування
Політичний аспект управління бюджетним процесом в Україні
Концепції причинності у праві
Сучасне нормативне регулювання стандартів поведінки юриста-професіонала
Проблеми організаційно-правового забезпечення державних цільових програм в Україні
Происхождение категории «случайная причинная связь» в философии и уголовном праве
Вокруг аукциона: к вопросу о понятиях
Переробка давальницької сировини виконавцем – робота чи послуга?
Поняття дилерського договору (цивільно-правові аспекти)
Співвідношення суб'єктивного права і законного інтересу в цивільному праві
Шляхи вдосконалення національного законодавства, що регулює трудові спори
Становлення і розвиток законодавства про дисципліну праці України
Роль трудового стажу для призначення пенсії за вислугу років
Обмеження прав особистості як наслідок володіння спеціальним правовим статусом
Признання за працівником права на відшкодування моральної шкоди у трудовому законодавстві
Соціальне партнерство як умова побудови в Україні соціальної держави
Щодо основних проблем реалізації джерел трудового права
Анализ эмоционального стимулирования работника милиции в экстремальных условиях
Дослідження взаємозв'язку тривожності курсантів ВНЗ МВС України з результатами їх стрільби із бойової зброї
Психологическая характеристика работников таможни, успешных в профессиональной деятельности
К вопросу об эффективности использования психологических тренингов в правоохранительной деятельности
Дослідження особистісних орієнтацій, що впливають на професійну спрямованість та на особливості професійного спілкування працівників ОВС
Застосування прийомів моделювання психологічних чинників ризиконебезпечних ситуацій оперативно-службової діяльності у ході професійно-психологічної підготовки персоналу ОВС
Динаміка захисту дисертацій в Національному університеті внутрішніх справ за 1993–2004 роки
Про створення спеціалізованих вчених рад Д 64.700 01, Д 64.700.06
Родовий об'єкт злочинів проти сім'ї та неповнолітніх
Корпоративная культура органов внутренних дел как фактор профессионализации персонала
Характеристика стану нормативно-правового забезпечення відомчого фінансового контролю в системі МВС України
Транснаціональна злочинність: актуальність проблеми
Визначення суб'єкта дій, спрямованих на незаконний збут наркотиків
Робота з персоналом в органах прокуратури: зміст та напрямки подальшого вдосконалення
Необхідність вдосконалювання кримінально-процесуального статусу спеціаліста (експерта) у ракурсі взаємодії зі слідчим
Щодо удосконалення нормативно-правового забезпечення наукової організації праці слідчих органів внутрішніх справ України
Зарубіжний досвід здійснення контролю за справлянням податків та інших обов'язкових платежів: можливість його використання в Україні
Відкритість, доступність, звітність у повсякденній діяльності правоохоронних органів
Технології іміджу і партнерства як складові реформування системи МВС України
Гарантії правового статусу посадових осіб державних органів контролю за використанням бюджету: вітчизняна та зарубіжна практика
Організаційно-правові форми і методи здійснення контролю діяльності податкових органів
Проблема раціонального використання часу в управлінській діяльності як основа ефективного менеджменту в органах внутрішніх справ України
Проблеми оптимізації системи відомчих закладів освіти МВС України, які здійснюють початкову підготовку працівників органів внутрішніх справ
Об определении и классификациях персонала органов внутренних дел
Стадії провадження у справах про адміністративне правопорушення
Суб'єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 117 КК України
Використання спеціальних знань фахівців для встановлення окремих обставин корисливо-насильницьких злочинів
Автоматизація аналізу сезонних коливань рівня злочинності
Аналіз методів автоматизованої обробки зображень відбитків пальців
Методы модуляции и помехоустойчивость в цифровых радиоканалах
Политика безопасности при разграничении ресурсов ПК