Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 1 т. 3 (2004)
Зміст
Титульний аркуш
Передмова редактора
Концепція права: до постановки проблеми
Дослідження лапідарних пам'яток міжнародого права античних держав Північного Причорномор'я у вітчизняній та зарубіжній історіографії
До питання про якість норм регуляторного акта
Територіальне самоврядування в системі публічної влади Республіки Польща
Форми і методи взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування
Статут про покарання, що накладаються мировими суддями (1864 року), та його застосування мировими судами Харківської губернії
Нормативность установок во взаимоотношениях полов у несовершеннолетних правонарушителей
Проблеми психологічного супроводження процесу реформування системи МВС України
Особенности организации управления в гуманистических целях
Принципы и подходы к построению субъективного шкалирования
Проблема управления информационным взаимодействием на очной ставке
Субъективная категоризация процесса профессионального становления личности в системе силовых структур
Нагальні проблеми гендерної політики в Україні : Рецензія на монографію Левченко К.Б. Гендерна політика в Україні: визначення, формування, управління)
Місце договору ренти в системі цивільно-правових договорів
До питання про визначення правового статусу особи, відносно якої є дані про її причетність до вчинення злочину
Тактичне рішення слідчого в умовах протидії розслідуванню: криміналістичні та психологічні проблеми дослідження
Спеціальна профілактика як основа системи профілактики злочинів у Республіці Молдова
Партнерські відносини в діяльності міліції: поняття, сутність та форми
Практика застосування закону України "Про попередження насильства в сім'ї": сучасні проблеми і можливі шляхи їх вирішення
Укладення мирової угоди та відмова від позову в Кримінальному судочинстві
Реформування системи МВС України: час реформ другого покоління
Організаційно-правові аспекти реформування початкової підготовки персоналу ОВС України
Дотримання дисципліни особами рядового та начальницького складу як умова підвищення безпеки їх службово-професійної діяльності
Поняття часу відпочинку працівників органів внутрішніх справ
Гражданская процессуальная правосубъектность суда апелляционной инстанции и его предметные полномочия
Правовое воспитание предпринимателей как средство предупреждения преступлений, связанных с предпринимательской деятельностью
Обмеження як елемент правового статусу державних службовців органів внутрішніх справ
Оцінка рівня економічної безпеки залізниці
Щодо співвідношення загального і спеціального нормативного забезпечення трудових відносин
Проблеми доступності цивільного судочинства в Україні у зв'язку з реальним закріпленням принципу змагальності
Примус як засіб забезпечення й охорони правопорядку адміністративною службою міліції
Правовые проблемы превенции трудовых споров, возникающих при расторжении трудового договора по инициативе работника
Проблеми кадрового забезпечення процесів формування гендерної політики в Україні
Спеціальний стаж та його значення в системі пенсійного забезпечення
Щодо з'ясування терміну "профілактика правопорушень" та суміжних з ним понять"
Співвідношення поняття громадського порядку з іншими сферами суспільних відносин
Людина як предмет злочину
Форма і зміст позовної заяви
Деякі аспекти підготовки військових кадрів у системі військової освіти України для участі у миротворчих операціях
Зміст категорії "безпека" у державному управлінні транспортною системою України
Судовий контроль в Україні: стан та перспективи розвитку
Деякі проблеми службово-трудової діяльності викладацького складу спеціалізованих кафедр у вищих навчальних закладах МВС
Особливості криміналістичної характеристики сексуальних вбивств
Аналіз об'єкта злочину, передбаченого ст. 330 КК України (передача тa збирання відомостей, які становлять конфіденційну інформацію, що є власністю держави)
Правовий режим інформаційних ресурсів у законодавстві України
До поняття індивідуальних трудових правовідносин
Принцип захисту прав та свобод людини в надзвичайних ситуаціях як мета проведення спеціальної операції
Цивільна поліція як провідний суб'єкт правоохоронної діяльності міжнародної місії на користь миру
Правове визначення захоплення заручників в міжнародно-правових актах
Объект бюджетного правонарушения (финансово-правовые аспекты)
Про співвідношення злочину, передбаченого статтею 182 КК України, і інституту дифамації як суспільно небезпечного діяння проти честі та гідності людини
Захист свідків та потерпілих від торгівлі людьми в Україні: соціально-правовий аналіз
Некоторые проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Украине как составной части организованной преступности
Трудовий колектив як суб'єкт трудового права
Щодо юридичних колізій в трудовому праві та причин їх винекнення
Впровадження новітніх інформаційних технологій в цивільному судочинстві України